De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) heeft besloten campusontwikkeling in de regio financieel te ondersteunen. Het betreft projecten die de Greenport Horti Campus (GHC) op de drie locaties een inhoudelijke voortuitgang bieden, namelijk het IDC Internationaal, het Technology Education Center HortiTech (TECH) en het IDC Greenport Logistiek. 

IDC Internationaal

Zo start het IDC Internationaal bij GHC Oostland. Het IDC dient als fysieke locatie waar innovatieve concepten van drie internationale kasproductiesystemen worden gedemonstreerd, getest en verder ontwikkeld. Het zorgt voor een betere vertaalslag van de technologisch hoogstaande kennis vanuit Nederland naar landen waar de kastuinbouw zich snel ontwikkelt. Dit leidt tot een substantiële toename van internationale omzet van de toeleverende (glastuinbouw)bedrijven in de Zuid-Hollandse Greenports.

Technology Education Center Hortitech

Op de nieuwe campus van GHC Westland start een aantal nieuwe opleidingen. Het gaat bij deze opleidingen om een cross over tussen de kennisgebieden: groene mechatronica, gezondheid & welbevinden, een internationale Associate Degree Agrarische bedrijfskunde en enkele entreeopleidingen. De MRDH-bijdrage wordt aangewend voor het creëren van hoogwaardig technologische voorzieningen voor nieuw, eigentijds onderwijs. Doel is een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt gerelateerd aan het Greenportcluster.

IDC Greenport Logistiek

Er zijn veel ontwikkelingen in de greenportlogistiek, onder meer op het gebied van virtuele oplossingen en slimme ketens. Voor de gehele greenport is het van belang dat de logistieke sector hierop inspeelt, van elkaar leert en met innovatie aan de slag gaat. Het IDC Greenport Logistiek, gevestigd bij GHC Barendrecht/Ridderkerk, draagt bij aan de kennisontwikkeling, innovatie en verbindingen (weg) met andere sectoren in de MRDH. Hiermee worden ondernemers in staat gesteld kennis op te doen, ICT-innovaties te implementeren kennis (internationaal) te vermarkten.

Greenportvisie 2030

De bijdrage van de MRDH is een belangrijke stimulans voor onze ambitie om de Greenport Horti Campus (GHC) door te ontwikkelen tot een internationaal kennis- en opleidingscentrum. Dat past binnen de ambitie van de Greenport Westland-Oostland (Greenport WO), de Visie2030 en Kennis & Innovatieagenda. De GHC geeft daarmee dan ook uitvoering aan de Kennis & Innovatie Agenda van de Greenport WO.

Samenwerken 

Greenport WO en GHC zijn MRDH dankbaar voor de financiële bijdrage. De uitvoering zal samen met de Food Inspiration Academy (FIA) en SMART Food Field lab ter hand worden genomen. Zo versterken we de internationale positie van deze regio. De ontwikkelingen kunnen ermee versneld worden. Ondernemers die interesse hebben in een van de projecten kunnen contact opnemen met de Greenport WO en de GHC.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Heistek, programmamanager Greenport Westland-Oostland (Greenport WO) via info@greenportWO.nl, of met Nico van Hemert, projectleider Greenport Horti Campus (GHC) via nico.vanhemert@ghcmail.nl. Of bezoek de websites www.greenportwo.nl en www.greenporthorticampus.nl.